You are currently viewing ความสำคัญของสถาบันทางการเงิน

ความสำคัญของสถาบันทางการเงิน

  • Post author:
  • Post category:Blog

อย่างไรก็ตามมันมีส่วนที่จะทำให้เศรษฐกิจและการขับเคลื่อนของประเทศนั้นไปได้ด้วยดี มันเป็นตัวช่วยที่เหมือนทำหน้าที่ในการระดมทุนและการจัดสรรเงินทุนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมันเป็นตัวที่บริหารอยู่บนความเสี่ยงและใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ เพื่อที่จะได้ทำให้สถาบันการเงินมีประสิทธิภาพแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือ ความโปร่งใสควรมีธรรมาภิบาลและจะต้องบริหารให้ดีให้เหมาะสม เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใด 

หน้าที่ในการดูแล

จำเป็นจะต้องดูแลให้สถาบันการเงินมีความมั่นคงสิ่งสำคัญเลยก็คือ ความระมัดระวังถึงแม้ว่ามันจะเป็นการทำงานบนความเสี่ยง แต่ก็ต้องเป็นความเสี่ยงที่ดีเพื่อที่จะได้ทำให้เกิดคุณภาพ และมาตรฐานที่ดีพอดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการรองรับความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆลดความเสี่ยงเพิ่มสภาพคล่องในหลายๆด้าน

ดูแลให้มีธรรมาภิบาลที่ดี

ด้วยการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเงินนั้นในบางครั้ง ก็จำเป็นจะต้องมีการจัดตั้งกรรมการ หรือผู้บริหารร้านมีการจัดตั้ง พนักงานของสถาบันการเงินอย่างไรก็ตามก็เป็นคนที่ทำหน้าที่ต่างๆ แต่สิ่งสำคัญเลยก็คือการที่คุณอยู่กับเงินจำนวนมาก คุณจำเป็นจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต เอาง่ายๆว่าให้นึกถึงความรับผิดชอบและหน้าที่ของตนเองฝากควบคุมตนเองให้ได้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

เพื่อประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตามสถาบันการเงินก็มีอยู่หลากหลาย ดังนั้นเพื่อการแข่งขันในระดับที่เหมาะสมสิ่งสำคัญเลยก็คือควรจะมีกฎเกณฑ์บังคับ และดูแลสิ่งต่างๆเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาทางธุรกิจ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแบบนั้นและวางระบบในการพัฒนาสถาบันการเงิน ควรจะมีขอบเขตในการทำธุรกิจของสถาบันการเงินเพื่อจะได้สร้างความมั่นใจ